İşverenin İşçiye Avans Vermemesi Durumda – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/18215
Karar : 2020/6511
Tarih : 26.06.2020
  • AVANS TALEBİ REDDEDİLDİ, İŞTEN AYRILDI
  • KIDEM TAZMİNATI
  • İŞVERENİN İŞÇİYE AVANS VERMEMESİ
  • İŞÇİ TARAFINDAN YAPILAN FESHİN HAKLI NEDENE DAYANMAMASI

o    4857 s. İş K

o    24

o    1475 s. İş K

o    14

ÖZET

04.09.2020 tarihinde www.hurriyet.com.tr’de “Avans talebi reddedildi, işten ayrıldı! Yargıtay’dan önemli karar…” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Daire, avans talebi reddedilmesi nedeniyle işten kendisi çıkan çalışan tarafından yapılan feshi haklı bularak kıdem tazminatına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

  1. A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

  1. B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davanın reddini talep etmiştir.

  1. C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak ihbar tazminatı talebinin reddine, kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiştir.

  1. D) Temyiz:

Kararı davacı ve davalı temyiz etmiştir.

  1. E) Gerekçe:

Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Kıdem tazminatı alacağı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının avans talebi karşılanmayınca iş akdini feshettiği anlaşılmakta olup Mahkemenin buna ilişkin kabulü yerindedir. Mahkemece işverenin geçerli bir neden göstermeden davacının avans talebini karşılamaması davacı bakımından haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatı talebi hüküm altına alınmış ise de; 4857 sayılı İş Kanunu’nun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep bulunmamaktadır. Taraflar arasında işverenin davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir sözleşme de mevcut değildir. Bu nedenlerle işçi tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır.

  1. F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.