Hukuki Danışmanlık

 • Şirketler veya şahıslar için yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
 • Şirketler veya şahıslar tarafından açılacak davalar veya aleyhlerine açılan davaların takibi işleri
 • Şirketler veya şahıslar ın fatura, çek ve bono v.s dayalı alacaklarının tahsili için icra takibi, haciz işlemleri ile tasarrufun iptali davalarının takibi işleri.
 • Şirket ve şahısların mevcut çalışma alanları, koşulları ve düzenlerine göre şirket yetkilileri ve çalışanlarına önleyici hukuk kapsamında teknik eğitim ve bilgi verilmesi
 • Site yönetimleri, İş merkezi ve benzeri gayrımenkullerin yönetimi, kira ve aidat alacakları takibi, tahliye davaları ve haciz işlemlerine ilişkin hukuk danışmanlığı.

İş Hukuku

 • İş sözleşmesinin feshine, işten çıkarmaya dayalı işe iade ve kıdem, ihbar, fazla mesai v.s. tazminat davaları
 • İş kazalarından doğan veya çalışılan işyerindeki koşullardan kaynaklı tazminat davaları
 • İş yerinde çalışıldığı süre SGK da gösterilmeyen, primleri ödenmeyen işçinin sigortalılığın tespiti davaları
 • İşveren danışmanlığı kapsamında özlük dosyası işlemlerinin (tutanak, iş akdi feshi ihbarı, savunma istemi gibi) iş kanunları ve kapsamında takibi ; İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve güncellenmesi
 • İşyerinin iş hukukuna, ilgili yasa ve mevzuatlara uyumlu hale getirilmesi
 • İşçi ve İşveren arasında ARABULUCULUK hizmeti verilmesi.

Gayrimenkul Hukuku

 • Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, Hukuki El Atma davaları
 • Tapu ve ipotek, irtifak (intifa, şufa v.s) hakkı tesisi işlemleri
 • Kiralama işlemleri, kira sözleşmeleri hazırlanması ve kira ödemelerinin takibi
 • Gayrımenkuller üzerindeki ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyuu davası)
 • Müdahelenin men i ve  ecrimisil davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları

Ticaret Hukuku

 • Şirketler arası ticari uyuşmazlıklarla ilgili tüm davalar.
 • Haksız rekabete ilişkin davalar
 • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi
 • Finansal kiralama sözleşmeleri ve davaları

İcra Hukuku

 • Fatura, Çek, Bono vs. alacakların tahsili için icra takibi başlatılması, takibi ile tahsilatın sağlanmasına yönelik gerekli etkin işlemlerin yapılması
 • Konkordato ve iflas davalarının takibi işi.
 • Borç tasfiye süreci takibi ve sulh sözleşmeleri
 • İcra hukuk davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Karşılıksız çek – ceza davaları

Şirketler Hukuku

 • Anonim ve Limited şirket kuruluşları, şirket organlarının oluşturulması, şirket nevi nin değiştirilmesi
 • Şirketlerin kuruluş ile tasfiye süreci arasındaki tüm aşamalarda şirketlere hukuksal destek sağlanması ile azlık ve hissedar haklarının korunması, gerektiğinde hissedarlığın sona erdirilmesi, tasfiye süreci takibi
 • Ortaklık ve hisse devri
 • Şirket birleşmesi veya devralınması

Aile ve Kişiler Hukuku

 • Boşanma davaları
 • Velayet ve kişisel ilişki tesisi
 • Mal rejimlerine ilişkin katkı payı, katılma alacağı, değer davalar
 • Tedbir, Yoksulluk ve İştirak Nafakası ile maddi- manevi tazminat davaları
 • Vesayet davaları, vasi atanması
 • Kayyım atanması davaları
 • Evlat edinme davaları
 • Nesebin düzeltilmesi  veya nesebin reddi davaları
 • İsim ve soyisim düzeltilmesi, değiştirilmesi, nüfus kayıt düzeltme davaları
 • Yaş düzeltilmesi  ve Kaza-i rüşt davaları
 • Boşanma, velayete dair yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi

Miras Hukuku

 • Muris Muvazaası nedeni ile tapu iptal ve tescil davaları
 • Tenkis davaları – saklı pay davaları
 • Mirasçılılk belgesi, veraset ilamı çıkarılması
 • Mirasın reddi davası
 • Vasiyetin açılması ve iptali davaları

Fikri Sınai Mülkiyet

 • Marka ve Patent davaları
 • Markaya ve Patente tecavüzün önlenmesi
 • Telif, Fikri ve Sınai haklar
 • Ticari sır niteliğindeki fikri hakların korunması
 • Tespit ve kanun kapsamında ceza davaları

Vergi ve İdare Hukuku

 • İdari mercilere başvuru ve itirazların yapılması
 • Tam yargı davaları
 • İptal davaları
 • Vergi uyuşmazlığı, ödeme emri iptal davaları
 • İmar Planları, 18. Madde uygulaması iptali davaları,
 • Hukuki el atma davaları,

Tüketİcİ Hukuku

 • Tüketici Hakem Heyetleri başvuruları
 • Tazminat davaları
 • Bedel iadesi ve aynen tazmin davaları
 • Tüketici haklarını içeren sözleşmelerin düzenlenmesi

Yabancılar- Vatandaşlık Hukuku

 • Türk Vatandaşlığı işlemleri başvurusu ve takibi
 • Vatandaşlık müracaatının reddi halinde İdari yargıda dava açılması ve takibi
 • İkamet (Oturum) teskeresi müracaatı ve takibi
 • Çalışma izni alınması hakkında danışmanlık
 • Yabancı şahısların idari işlem ve davalarının takibi

Ceza Hukuku

 • Soruşturma ve her aşamada ceza dava süreci takibi
 • İcra hukuku ceza davaları
 • Kambiyo evraklarına ilişkin ceza davaları
 • Fikri ve sınai haklara ilişkin ceza davaları
 • Vergi hukukundan doğan ceza davaları