Emeklilik Sonrası Başka Bir İşveren İle Çalışma Durumu

Yargıtay’ın Emeklilik Sonrası Başka Bir İşveren İle Çalışma Durumu hakkındaki karar metnini sizinle paylaştık bu konumuzda.

 

KARAR – İŞÇİNİN EMEKLİLİK SEBEBİ İLE FESİHTEN SONRA BAŞKA İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞMASI

İSTANBUL BAM, 28. HD., E. 2018/3989 K. 2020/2430 T. 31.12.2020

“…4447 sayılı Kanun’un 45.  maddesi ile mülga 1475 sayılı Kanun’un 14.  maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş şartı sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak, işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir.

İşçinin, iş sözleşmesini emeklilik sebebine dayalı olarak feshetmesine rağmen, başka bir işte çalışmaya başlamasının kanuni hakkın kötüye kullanımı olup olmadığı uyuşmazlığın çözümü açısından tartışılması gereken noktayı oluşturmaktadır.

İşçinin emeklilik sebebi ile iş sözleşmesini feshetmesinden kısa bir süre sonra yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği gibi, işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündüğü bir başka iş yerinde çalışma amacı ile de kullanması mümkündür. Sosyal Güvenlik Hukuku alanında, yaş şartını da gerçekleştirmek sureti ile emekli olan işçilere sigorta destek primi ödeyerek çalışma imkânı tanındığı da dikkate alındığında, mülga 1475 sayılı Kanun’un 14/1-5 maddesindeki düzenleme açısından, kanun koyucunun amacının işçinin çalışma yaşamını aktif olarak sonlandırması olduğundan bahsedilemez. Çalışmakta olduğu iş yerinde yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ilişkin yükümlülüklerin tamamlayan işçinin, kendisi için çalışma şartlarının daha olumlu olduğunu düşündüğü bir iş yerinde çalışma amacı ile bu hakkını kullanması halinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde öngörülen dürüstlük kuralına aykırı davrandığı kabul edilemez. Kanun ile tanınmış emeklilik sebebi ile fesih hakkının kullanması ile birlikte kıdem tazminatına hak kazanılacağının kabulü gerekir. İşçinin hangi amaçla bu hakkı kullandığı, kıdem tazminatına hak kazanması açısından önem arz etmemektedir. Bu sebeple davacı işçinin kıdem tazminatı isteminin kabulüne dair karar yerindedir…”

Kararda özetle 3600 prim gün sayısını tamamlamış ve 1999 öncesi sigorta girişi olan işçinin SGK’ dan aldığı evrakı işverene vererek kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdini feshetmesi ve sonrasında başka bir işveren nezdinde çalışmasını ya da daha iyi bir işte çalışmak için bu sebeple iş akdini feshetmesini dürüstlük kuralına aykırı bir hareket olarak değerlendirmemektedir. Nitekim işçi emeklilik sebebi ile iş akdini feshedip kıdem tazminatını aldıktan sonra başka bir işveren nezdinde çalışmaya devam edebilir.

https://dengehb.com/iletisim/