T.C.
YARGITAY
DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas : 2017/12882
Karar : 2019/14618
Tarih : 01.07.2019
  • TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARMA
  • SİGARA İÇME

(4857 s. İş K m. 25/II-ı)

YARGITAY KARARI

  1. A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının, davalı işyerinde 08.05.2013-19.11.2014 tarihleri arasında çalıştığını, haksız olarak iş akdine son verildiğini, son günlük brüt ücretinin 61,11 TL olduğunu, yemek, servis ve Ramazan ayında erzak yardımı aldığını, haksız olarak işten çıkarılması nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı talep ettiğini ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  1. B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının davalı işyerinde 08.05.2013-19.11.2014 tarihleri arasında boyahane bölümünde jet operatörü olarak çalıştığını, davacının işyerinde çalışırken sigara içtiğini ve bunun vardiya amiri tarafından tespit edildiğini, durumun 14.11.2014 tarihinde insan kaynakları birimine bildirildiğini, davacının savunmasının alındığını, davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Yasasının 25. ve 26. maddeleri gereğince feshedildiğini, 5727 sayılı yasa ile sigara içilebilecek alanlar konusunda düzenleme yapıldığını, davacının işyerini izinsiz olarak terkettiğini de kabul ettiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

  1. C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davalının, davacının iş akdini Disiplin Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca “iş yerinde sigara içilmesi yasak yerlerde sigara içmek yasak” kuralı uyarınca feshettiği, disiplin cezası ve eylem arasında ölçülülük ilkesinin işçiyi koruma amacı güttüğünü, dinlenen tanık beyanlarına göre davacının jet makinası operatörü olduğu, bu makinanın kumaşların yıkandığı bir makina olup zeminin ıslak olduğu, çıkan mallarında ıslak olduğunu beyan ettiklerini, işçinin kurallara uymak zorunda olduğunu, ancak davacının feshe dayalı olay nedeni ile daha önceden verilmiş bir ihtarının bulunmadığı, ihtarla sonuç alınacabilecek bir olayın feshe gerekçe olamayacağını, sigara içmenin iş akdinin feshini gerektireceğine dair düzenleme olmadığı gibi disiplin yönetmeliğine aykırı her eyleminde feshi gerektireceğinin ortaya konulamadığını bu nedenle feshin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiştir.

  1. D) Temyiz:

Karar süresinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  1. E) Gerekçe:

Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Davacının, davalı işyerinde 08.05.2013-19.11.2014 tarihleri arasında jet operatörü olarak çalıştığı, işyerinde çalışırken sigara içmesi nedeni ile iş akdinin feshedildiği anlaşılmaktadır.

Davacı iş akdinin haksız fesih edildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise davacının sigara içilmesi yasak olduğu halde çalışırken sigara içtiğini bunun iş güvenliğini tehlikeye attığını zira; daha sonrasında fabrikada yanğın çıktığını, davacının da iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirterek feshin haklı olduğunu savunmuştur.

Mahkemece davacının feshe dayalı olay nedeni ile önceden ihtarının bulunmadığı bunun yanında işyerinde sigara içmenin iş akdinin feshini gerektireceğine dair bir düzenlemede olmadığı gerekçesi ile davacının kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiştir.

Davacı işçinin iş güvenliğini gözetmesi yasa gereğidir. Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin iplik, dokuma ve boya yapılan tekstil işinde boyama yaparken makinanın arkasına geçerek sigara içtiği kendi el yazılı savunması ile sabittir.

İplik, dokuma, tekstil, boya işi yapılan işyerinde sigara içmenin yasak olması işin gereği olup tüm işçiler tarafından bilinebilecek durumdadır. Yapılan işin niteliği dikkate alındığında iş yerinde imalat sırasında sigara içmenin ne kadar tehlikeli olacağı ortadadır. Davacı işçi çalışırken makinanın arkasında yanıcı maddelerin olduğu bir ortamda sigara içerek iş güvenliğini doğrudan doğruya tehlikeye düşürmüştür. Davacının bu davranışı İş Kanunu’nun 25/II- ı maddesine aykırı olup işveren feshinin haklı olduğunun gözden kaçırılarak kıdem ve ihbar tazminatının reddi yerine kabulü bozmayı gerektirmiştir.

F)SONUÇ:

Temyiz olunan kararın açıklanan sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Not: Corpus’da yer alan içtihat metinlerinin basılı yayında ve ticari olmayan elektronik ortamda kullanılması referans gösterilmek şartıyla (www.corpus.com.tr) serbesttir.